Algemene voorwaarden

WPonderhoud.nl (hierna: WP Onderhoud) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51791870 en is gevestigd aan Zoomstede 27L (3431HK) te Nieuwegein.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door WP Onderhoud.

3. Diensten: de Diensten die WP Onderhoud aanbiedt zijn Diensten middels WordPress, zoals het onderhouden van de website, het maken van back-ups, het monitoren van de website, het wijzigen van de website, het beveiligen van de website, het optimaliseren van de website, het versturen van rapportages, support aangaande WordPress problemen, alsmede hostingwerkzaamheden en search engine optimalisatie (SEO).

4. WP Onderhoud: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

5. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die WP Onderhoud heeft aangesteld, projecten aan WP Onderhoud heeft verleend voor Diensten die door WP Onderhoud worden uitgevoerd, of waaraan WP Onderhoud een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en WP Onderhoud, alsmede voorstellen van WP Onderhoud voor Diensten die door WP Onderhoud aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door WP Onderhoud waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van WP Onderhoud, elke Overeenkomst tussen WP Onderhoud en Opdrachtgever en op elke Dienst die door WP Onderhoud wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WP Onderhoud aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met WP Onderhoud is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij WP Onderhoud uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat WP Onderhoud vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

11. In het geval WP Onderhoud niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door WP Onderhoud gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.

2. WP Onderhoud is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft WP Onderhoud het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor WP Onderhoud gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen WP Onderhoud niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van WP Onderhoud zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht WP Onderhoud niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van WP Onderhoud heeft aanvaard door expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail.

2. WP Onderhoud is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Elke Overeenkomst die met WP Onderhoud wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan WP Onderhoud wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met WP Onderhoud is verbonden.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst tot het uitvoeren van Diensten wordt aangegaan in de vorm van een abonnement. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur die tussen Opdrachtgever en WP Onderhoud is overeengekomen.

2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of WP Onderhoud de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.

3. Zowel Opdrachtgever als WP Onderhoud kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien WP Onderhoud ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van WP Onderhoud op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van WP Onderhoud is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als WP Onderhoud kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is WP Onderhoud nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. In geval van opzegging zullen alle diensten stopgezet worden aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst, tevens zullen alle bewaarde gegevens en bestanden gewist worden aan het einde van de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft voor het einde van de Overeenkomst de mogelijkheid om deze gegevens op te slaan.

8. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. WP Onderhoud zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2.  Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal WP Onderhoud steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

3. Bij de uitvoering van de Diensten is WP Onderhoud niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor WP Onderhoud, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

4. WP Onderhoud is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Indien WP Onderhoud op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.

6. Indien sprake is van wijzigingen, kan WP Onderhoud de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de website. Nimmer is WP Onderhoud gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.

7. Zowel Opdrachtgever als WP Onderhoud kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Diensten. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of WP Onderhoud de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

8. Indien WP Onderhoud op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal WP Onderhoud conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen. De back-ups worden bewaard op een AWS Amazon omgeving, de voorwaarden waaronder dit gebeurt zijn te vinden op de website van Amazon. Indien wenselijk kunnen back-ups verricht worden op een andere omgeving tegen betaling van een meerprijs.

9. Het terugplaatsen van back-ups biedt geen garantie voor een correcte of gewenste weergave van de website.

10. WP Onderhoud is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar  ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11. WP Onderhoud spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan WP Onderhoud .

12. WP Onderhoud spant zich in om de Diensten zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

13.WP Onderhoud  is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. WP Onderhoud zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van Opdrachtgever ten gevolge hiervan.

14. WP Onderhoud kan indien daartoe opdracht is gegeven of indien dit onderdeel is van het gekozen onderhoudspakket beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Desbetreffende werkzaamheden kunnen preventief of repressief zijn.  Indien, ondanks de preventieve werkzaamheden van WP Onderhoud, problemen (zoals een hack) plaatsvinden op de website van Opdrachtgever, zal WP Onderhoud repressief handelen.

15. Tevens voert WP Onderhoud, indien daartoe opdracht is gegeven of indien dit onderdeel is van het gekozen onderhoudspakket, optimalisaite werkzaamheden uit. De snelheid en gezondheid van de website wordt gemeten middels GTMetrix welke een overzicht aan potentiële verbeteringen biedt. WP Onderhoud zal deze verbeteringen naar beste vermogen doorvoeren. De snelheid van de website hangt af van de gebruikte plug-ins of themes in de WordPress webste. WP Onderhoud garandeert om die reden nimmer dat een website daadwerkelijk sneller en/of beter wordt na de optimalisatie werkzaamheden.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door WP Onderhoud verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat WP Onderhoud niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. WP Onderhoud is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is WP Onderhoud verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door WP Onderhoud voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. WP Onderhoud kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is WP Onderhoud gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan WP Onderhoud.

4. Opdrachtgever dient WP Onderhoud de benodigde toegang te verlenen ten aanzien van alle (computer)systemen om onderhoud en aanpassingen aan de Website mogelijk te maken.

Artikel 8 – Onderhoud WordPress Website

1. WP Onderhoud kan indien daartoe opdracht is gegeven onderhoud verrichten aan de website van Opdrachtgever. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan WP Onderhoud onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

2. Het onderhouden van de software van de website wordt uitgevoerd door WP Onderhoud. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken.

3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk, althans per e-mail te melden aan WP Onderhoud, waarna WP Onderhoud overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten of storingen naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is WP Onderhoud gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan WP Onderhoud.

4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van WP Onderhoud, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.

5. Ten behoeve van het onderhoud is WP Onderhoud bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is WP Onderhoud gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. WP Onderhoud zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.

8. WP Onderhoud is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door WP Onderhoud aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor WP Onderhoud niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

9. WP Onderhoud is bij onderhoud tevens afhankelijk van (toe)leverancier(s) en derden.WP Onderhoud  is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van WP Onderhoud dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.

10. WP Onderhoud zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van WP Onderhoud een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal WP Onderhoud dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal WP Onderhoud deze doorvoeren, op eigen risico en voor rekening van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor WP Onderhoud.

11. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan WP Onderhoud heeft gemeld en WP Onderhoud deze schriftelijk heeft goedgekeurd. WP Onderhoud kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

12. Indien WP Onderhoud en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat WP Onderhoud ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal WP Onderhoud zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. WP Onderhoud kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.

13. Reeds geïnstalleerde betaalde plugins en/of themes worden apart van de afgenomen dienst doorgefactureerd, de tarieven vind je op de website van de plugin / theme bouwer.

Artikel 9 – Rapportage en/of Adviezen

1. WP Onderhoud kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal WP Onderhoud de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door WP Onderhoud verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van WP Onderhoud verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien WP Onderhoud wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door WP Onderhoud gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van WP Onderhoud kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal WP Onderhoud schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10 – Hostingdiensten

1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien WP Onderhoud het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door WP Onderhoud beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is WP Onderhoud gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

4. WP Onderhoud komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft WP Onderhoud het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe e-mailservice wordt aangeschaft die WP Onderhoud kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.

6. Opdrachtgever vrijwaart WP Onderhoud voor alle schade als gevolg van bovenstaande. WP Onderhoud is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.

7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

8. WP Onderhoud kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is WP Onderhoud bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is WP Onderhoud gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van WP Onderhoud.

10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Connectiviteit

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.

4. WP Onderhoud kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is WP Onderhoud bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 12 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van WP Onderhoud of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is WP Onderhoud gerechtigd om dat deel van Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. WP Onderhoud zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van WP Onderhoud. In geen geval is WP Onderhoud aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 13 – Online marketing en SEO

1. WP Onderhoud garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van online marketing diensten en SEO. WP Onderhoud past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan WP Onderhoud hierover toezeggingen doen doch zal WP Onderhoud zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.

2. Indien WP Onderhoud ten behoeve van Opdrachtgever een SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.

3. Indien WP Onderhoud ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEO duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.

4. WP Onderhoud kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. WP Onderhoud hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door WP Onderhoud is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door WP Onderhoud gehanteerde aanpak en de door WP Onderhoud opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met WP Onderhoud te maken.

5. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Google. De diensten worden door WP Onderhoud uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

6. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. WP Onderhoud is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of WP Onderhoud de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 15 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.

2. WP Onderhoud voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door WP Onderhoud opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar wordt deze vergoeding in een keer vooraf per jaar betaald worden.

4. Indien de Overeenkomst word aangegaan voor één maand wordt deze vergoeding in een keer vooraf per maand betaald.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door WP Onderhoud haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. WP Onderhoud is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van WP Onderhoud.

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Incassobeleid

1. Alle door WP Onderhoud gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal WP Onderhoud zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien WP Onderhoud meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. WP Onderhoud gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal WP Onderhoud de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van WP Onderhoud verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever WP Onderhoud tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien WP Onderhoud op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.

5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. WP Onderhoud is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. WP Onderhoud zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 18 – Opschorting

1. WP Onderhoud heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

2. WP Onderhoud is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. WP Onderhoud is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 19 – Overmacht

1. WP Onderhoud is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van WP Onderhoud wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van WP Onderhoud, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan WP Onderhoud zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van WP Onderhoud buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Indien WP Onderhoud bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van WP Onderhoud, is WP Onderhoud uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever WP Onderhoud binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en WP Onderhoud deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat WP Onderhoud in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van Diensten door WP Onderhoud leidt tot aansprakelijkheid van WP Onderhoud, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

3. WP Onderhoud is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door WP Onderhoud geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

4. WP Onderhoud is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. WP Onderhoud is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur en Website.

6. Aansprakelijkheid van WP Onderhoud voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. WP Onderhoud is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van WP Onderhoud die zonder uitdrukkelijke toestemming van WP Onderhoud heeft plaatsgevonden.

7. Opdrachtgever vrijwaart WP Onderhoud voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door WP Onderhoud geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van WP Onderhoud.

8. Enige door WP Onderhoud opgeleverde adviezen op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van WP Onderhoud.

9. De inhoud van het opgeleverde advies van WP Onderhoud is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van WP Onderhoud opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van WP Onderhoud. WP Onderhoud is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is WP Onderhoud nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in WP Onderhoud haar eigen advies.

11. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is WP Onderhoud aansprakelijk.

12. WP Onderhoud staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WP Onderhoud verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.

14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van WP Onderhoud vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WP Onderhoud. Elke vordering tot schadevergoeding jegens WP Onderhoud dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van WP Onderhoud eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 21 – Geheimhouding

1. WP Onderhoud en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.

2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door WP Onderhoud worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij WP Onderhoud daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

3. Indien WP Onderhoud op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en WP Onderhoud zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WP Onderhoud niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen WP Onderhoud en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van WP Onderhoud, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, teksten, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WP Onderhoud, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan WP Onderhoud.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van WP Onderhoud rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WP Onderhoud en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door WP Onderhoud opgeleverde zaken, dient WP Onderhoud expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van WP Onderhoud rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van WP Onderhoud.

6. Opdrachtgever vrijwaart WP Onderhoud voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal WP Onderhoud onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van WP Onderhoud, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan WP Onderhoud verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart WP Onderhoud van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart WP Onderhoud voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door WP Onderhoud opgestelde adviezen en rapportages.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan WP Onderhoud verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

5. Opdrachtgever vrijwaart WP Onderhoud voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele  toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 24 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van WP Onderhoud of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@wordpressonderhoud.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WP Onderhoud de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. WP Onderhoud zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen WP Onderhoud en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. WP Onderhoud kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen WP Onderhoud en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht), tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Nieuwegein, 16 oktober 2020

© WPonderhoud.nl 2011 - 2024 | Alle rechten voorbehouden | WordPress Onderhoud is onderdeel van Artitex